MALI ONLINE I OFFLINE POSLOVI - online posao, zarada na internetu, guru poslovi > Poslovi > > Šumarske usluge i prodaja drvenih trupaca te čišćenje površina

Šumarske usluge i prodaja drvenih trupaca te čišćenje površina

Mali-poslovi.com
Korisnička značka br. 1
(0)
0 narudžbe u redu čekanja
Job Map Location
Opis posla

Šumarske usluge i to:

umarske usluge prodaja drvnih trupaca Firma koja radi brzo, efikasno i uredno !

– obrezivanje i čišćenje stabala uz objekte naša je specijalnost

– usluga sječa, izrada i izvoz drvnih sortimenata iz šume

Vršimo uslugerušenja drva…izvlačenja drva traktorskimvitlom i sve ostale usluge vezane zašumarske poslove…

Šumskim zemljištem smatraju se: zemljište na kojem se uzgaja šuma, šumski rasadnici, šumski sjemenski objekti tipa sjemenska plantaža, roditeljska stabla, klon i klonska smjesa; šumske prosjeke šire od 5 m, šumske prometnice i svijetle pruge uz prometnice šire od 5 m;

površine pod objektima namijenjenima prvenstveno gospodarenju i zaštiti šuma; šumska stovarišta unutar šumskih kompleksa; neobraslo zemljište koje je zbog svojih prirodnih obilježja i uvjeta gospodarenja predviđeno kao najpovoljnije za uzgajanje šuma te trajnu proizvodnju drvne tvari i/ili općekorisnih funkcija uz unapređenje bioraznolikosti šuma;

trstici, bare i močvare unutar šumskih kompleksa; trase vodovoda, odvodnje otpadnih voda (kanalizacije), naftovoda, plinovoda, električnih i ostalih vodova širine veće od 5 m unutar šumskih kompleksa te eksploatacijska polja unutar šumskogospodarskog područja.

Šume i šumska zemljišta dobra su od interesa za Republiku Hrvatsku te imaju njezinu osobitu zaštitu.

Šume i šumska zemljišta zaštićuju se, upotrebljavaju, koriste i njima se gospodari na način određen ovim Zakonom i posebnim propisima.

Šume i šumska zemljišta specifično su prirodno bogatstvo te s općekorisnim i gospodarskim funkcijama šuma uvjetuju poseban način planiranja, gospodarenja i korištenja na načelu održivoga gospodarenja šumama.

Održivo gospodarenje šumama znači korištenje šuma i šumskog zemljišta na način, i u mjeri, koji održava njihovu bioraznolikost, produktivnost, kapacitet za regeneraciju, vitalnost i potencijal da trenutačno i ubuduće ispune odgovarajuće ekološke, gospodarske i društvene funkcije na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini te koji ne uzrokuje štetu drugim ekosustavima.

Općekorisne funkcije šuma su:

1. zaštita tla, prometnica i drugih objekata od erozije, bujica i poplava

2. utjecaj na vodni režim i kvalitetu voda

3. utjecaj na plodnost tla i poljodjelsku proizvodnju

4. utjecaj na klimu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena

5. zaštita i unapređenje čovjekova okoliša

6. stvaranje kisika, ponor ugljika i pročišćavanje atmosfere

7. rekreativna, turistička i zdravstvena funkcija

8. stvaranje povoljnih uvjeta za divljač i ostalu faunu

9. povećan utjecaj zaštitnih šuma i šuma posebne namjene na bioraznolikost.

(2) Gospodarske funkcije šuma su:

1. proizvodnja drvnih šumskih proizvoda

2. proizvodnja šumskog reprodukcijskog materijala

3. proizvodnja nedrvnih šumskih proizvoda.

www.sumarske-usluge-deco.hr

Oglas je predan iz usluge, nazvati na kontakt mobitel broj: +385 95 807 3194

Hvala na ukazanom povjerenju ! Ugodan ostatk dana žele Vam ŠUMARSKE USLUGE DEČO .

PROSLJEDI PREKO:


Recenzije poslova
Još nema recenzija.

100€

Mali-poslovi.com
Korisnička značka br. 1
(0)
To radi u:
5 dana
Registriran:
28, Mar 2020
Korisnička razina:
Korisnička razina # 1
od:
n/a
Prosječno vrijeme odziva:
1 day
Još nije definirana biografija korisnika.
Kategorije:
Lokacije: